Obchodní podmínky

Richard Augustin
STUDIO AUGUSTIN
Perlová 1636, 511 01 Turnov, Česká republika
IČ: 70520836
DIČ: CZ7505131348

1. Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále OP) platí pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.obrazyAUGUSTIN.cz, které jsou provozovány Richardem Augustinem se sídlem Perlová 1636, 511 01 Turnov, IČ: 70520836, DIČ: CZ7505131348. 

Tyto OP upravují vztahy mezi Richardem Augustinem (dále „Prodávající“) a jeho zákazníky a obchodními partnery (dále „Kupující“) v oblasti prodeje umění (dále „Dílo“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Definice

PRODÁVAJÍCÍ
Prodávajícím je Richard Augustin, IČ:70520836, se sídlem Perlová 1636, Turnov. 

KUPUJÍCÍ
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. 

3. Zpracování a ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (založením uživatelského účtu nebo vložením díla do nákupního košíku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

Kupující dává prohlížením a nakupováním v eshopu Prodávajícího souhlas k ukládání souborů cookies do počítače nakupujícího s možností toto svolení následně odvolat. Kupující založením uživatelského účtu nebo nákupem souhlasí se zasíláním informací souvisejících s uměleckou činností Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Kupujícímu náleží ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s třetími osobami. Oznámení o zpracování osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. bylo podáno dne 8. 3. 2018.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat Dílo u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených Děl Prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (potvrzení platby v nákupním košíku), popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím.

Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě výslovné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. telefon) hradí strana zahajující komunikaci.

5. Cena a platba

Nabídka cen uváděných na eshopu prodejce je smluvní, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto Prodávajícím v eshopu nabízena. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u Díla v době objednání Díla kupujícím, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Kupující může Dílo převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Dílo zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje platbu předem bankovním převodem na účet Prodávajícího a platbu hotově. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání díla dle dále uvedených podmínek dodání, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků nesmí překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato možnost vznikla.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku Díla předáním tohoto Díla kupujícímu, nebo předáním Díla dopravci. Prodávající akceptuje následující dopravce: Česká Pošta, PPL, DPD, TNT, DHL. Náklady na dopravu objednávky hradí Prodávající. V běžných případech expeduje Prodávající objednávky do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. V případě že je součástí dodávky rámování díla, expeduje Prodávající objednávky do 10 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.

Dodací lhůta včetně doby trvání přepravy činí maximálně 14 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Součástí dodávky není instalace zakoupeného díla.

7. Záruka a vrácení Díla

Vzhledem k charakteru Díla (umění) neposkytuje Prodávající Kupujícímu spotřební záruku. Prodávající však poskytuje záruku 5 nebo 10 let (uvedeno u každého díla) na:

- blindrámy obrazů (dřevěný rám na kterém je napnuté plátno), zejména na jejich nekroutivost a stálost tvaru
- závěsy obrazů
- barevnostálost obrazů, kreseb a serigrafií

V případě uplatnění záruky je Kupující povinen řídit se reklamačním řádem. Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

Zakoupené Dílo vzhledem k jeho charakteru nelze vyměnit.

Kupující má právo Dílo vrátit do 14-ti dnů bez uvedení důvodu. V takovém případě oznámí Kupující danou skutečnost Prodávajícímu. Kupující splní vrácení Díla předáním tohoto Díla prodávajícímu, nebo předáním Díla dopravci.

V případě vrácení Díla do 14-ti dnů hradí náklady na dopravu Prodávající. Prodávající taktéž dopravu zajistí. V případě vrácení Díla do 14-ti dnů je Kupující povinen vrátit také originální certifikát a zabalit Dílo do originálního obalu, které jsou nezbytnou součástí díla. Kupující je dále povinen řádně zajistit obal proti otevření, aby nedošlo k poškození díla během zpětné přepravy.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující při uplatnění záruky
- v případě vady odstranitelné právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo výměnu vadné části Díla
- v případě vady neodstranitelné právo na výměnu Díla za jiné Dílo dle vlastního výběru ve stejné hodnotě jako byla pořizovací cena Díla

Reklamaci je nutné uplatnit u Prodávajícího. Náklady na odstranění vad nese v plné výši Prodávající.

Reklamace nelze uplatnit pokud
- vznikla závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do Díla
- byly vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí Díla. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit zakoupené Dílo Prodávajícímu. Prodávající vrátí neprodleně kupní cenu Kupujícímu. Lhůta k vrácení kupní ceny nesmí překročit dobu 14 dní od převzetí vráceného Díla Prodávajícím.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Prodávající má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednané Dílo již bylo zakoupeno jiným Kupujícím a nebylo včas odstraněno z nabídky eshopu.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy nebo z OP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2018. Tyto OP je Prodávající oprávněn změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.